Asociación que desenvolve actividades de voluntariado ecolóxico na bisbarra de Vigo.
e-mail: fontainhavigo@yahoo.es26/12/12

Visita co inspector de Medio Ambiente

Hoxe pola mañán, no areal do Baluarte (Coruxo) o biólogo da Asociación Fontaíña estivo co Inspector da Concellería de Medio Ambiente do Concello de Vigo na  para comentar varios aspectos relacionados coa xestión do medio dunar (valados e duchas).

13/12/12

Resumo da campaña 2012 de voluntariado ambiental da OMV de Vigo baixo dirección da Ascociación Fontaíña


 
O desenvolvemento do programa 2012 de medio ambiente comezou a executarse en xaneiro e rematou en novembro de dito ano
Se levaron a cabo sete tipos de actividade medioambientais. Por tipo de medio natural catro delas en zonas do litoral e dúas en medios forestais. Por tipo de acción sobre o medio natural, catro delas foron intervencións directas para recuperar e conservar o medio natural, unha delas de vixianza medioambiental e dúas de formación e avaliación.   Deseguido se describen as características principais de cada unha:
a) Censos de aves: nesta actividade os voluntarios percorrerán o tramo de costa Cabo de Mar-Xunqueira do Lagares-Illa de Toralla identificando as distintas especies de aves (garzas, corvos mariños, limícolos, carráns e gaivotas) que vexan e censando o número de individuos de cada tipo. Mediante este tipo de estudos, realizados tres veces ó ano, se pode coñecer mellor o funcionamento das poboacións de aves que hai nos espazos que estamos a coidar. Trátase dunha actividade ofertada por primeira vez e que esixe paciencia, atención, gañas de aprender e interese pola natureza.

b) Inspecións ambientais na Xunqueira do Lagares: neste apartado encádrase unha actividade encamiñada a que os voluntarios investiguen os posible impactos medioambientais que afectan a unha zona de elevado interese medioambiental e sometida a numerosos impactos
.

c) Obradoiros polo Litoral: trátase dun tipo de actividades que levan a cabo grupos amplos de voluntarios como limpezas, plantacións, eliminación de flora exótica, traballos de bricolaxe e outros. As actividades dos Obradoiros polo Litoral levaronse a cabo nas praias de Fontaíña e Baluarte e na Xunqueira do Lagares.


d) Bricovoluntarios (Talleres de Natureza no Litoral): caracterizaríase por ser equipos de poucos voluntarios que desenvolven actividades moi concretas como foron a recollida de cabichas ou o reparto de cinceiros. Desenvolvéronse nas Praias de Fontaíña e Baluarte.

e) Acción Ríos Vivos: esta é outra das liñas que se puxo a andar definitivamente en 2012, tendo como precedentes o curso de formación sobre os ríos, a vixianza ambiental do tramo baixo do Lagares e a limpeza do encoro de Zamáns realizados en 2010. Preténdese acometer, a partir de agora e en vindeiros anos, accións de investigación e vixianza de tramos fluviais, recuperación e conservación do río, como por exemplo limpeza de residuos do cauce, plantación de árbores de ribeira, sinalización ambiental, fomento da biodiversidade da flora e fauna fluvial ou eliminación de impactos. Os traballos de vixianza ambiental consistiron basicamente na deteción de impactos ambientais, especialmente presenza de lixo no curso estudado e puntos de verquido, caracterización da vexetación fluvial, estudo das comunidades faunísticas de interese (peixes e aves, principalmente) e a identificación de usos dos terreos próximos ás marxes do río.
Hai dous anos estudiose o tramo baixo do ríos (Florida-Muíños). Este ano a actividade levouse a cabo nunha sesión, correspondente a un dos tramos a estudar, o río Eifonso (tramo do couto de pesca fluvial), afluente do LagaresCon posterioridade a esta primeira actividade, preténdese facer unha limpeza das zonas localizadas.

Tamén se mantiveron conversas con veciños de Oia para iniciar un proxecto de conservación dun tramo fluvial e restauración de varios muíños no rego do Vao pero polo de agora esta nunha fase moi prematura de desenvolvemento.
f) Roteiros formativos: Realizáronse dous cursiños formativos:
 • “Iniciación á ornitoloxía”: Duración de oito horas lectivas e tres máis de desprazamentos e comida. Consistente nunha sesión teórica e un roteiro ó Esteiro do Miño. Celebrouse en xaneiro.
 • “Flora e vexetación do litoral”: De 5 horas lectivas e 1 de desprazamento de duración. Consistente nunha sesión teórica e un roteiro polo litoral da ría de Vigo. Celebrouse en maio.
g) Xuntanzas de avaliación: o programa de medio ambiente pretende ser un programa bidirecional e interactivo, de xeito que os voluntarios participantes poidan aportar ideas e asumir reponsabilidades organizativas. Con esta finalidade se incluíron un total de dúas xuntanzas de avaliación, nas que se lles amosou ós asistentes os logros acadados co seu esforzo, se informaou das seguintes actuacións e se debatiron propostas, tratando de implicar ós participantes na xestión do proxecto e se fixo unha valoración conxunta da evolución do programa, refrexada noutro apartado desta entrada.

 

Deseguido se enumeran as actividades realizadas, ordeadas cronoloxicamente, indicándose tamén o número de participantes en cada unha e tempo de duración de cada unha:
 1. Sábado 7/1/12. Censo de aves invernantes no tramo de costa Cabo de Mar-Xunqueira do Lagares-Illa de Toralla.
 2. Sábado 14/1/12. Obradoiro polo litoral nas Praias de Fontaíña e Baluarte.
 3. Venres 3/2/12. Roteiro Formativo:Curso de iniciación á ornitoloxía.
 4. Sábado 4/2/12. Roteiro Formativo:Curso de iniciación á ornitoloxía.
 5. Sábado 14/4/12. Censo de aves en paso prenupcial no tramo de costa Cabo de Mar-Xunqueira do Lagares-Illa de Toralla.
 6. Xoves 26/4/12. Inspección ambiental na Xunqueira do Lagares.
 7. Mércores 16/5/12. Roteiro Formativo: Botánica e Vexetación do Litoral de Galicia.
 8. Sábado 19/5/12. Roteiro Formativo: Botánica e Vexetación do Litoral de Galicia.
 9. Sábado 16/6/12. Obradoiro polo litoral nas Praias de Fontaíña e Baluarte.
 10. Venres 29/6/12. Xuntanza de voluntarios/as do Programa de Medio Ambiente da Oficina Municipal de Voluntariado de Vigo,
 11. Sábado 21/7/12. Operación Cabicha nas praias de Fontaíña e Baluarte.
 12. Venres 10/8/12. Operación Cabicha: Reparto de cinceiros nas praias de Fontaíña e Baluarte.
 13. Sábado 8/9/12. Censo de aves invernantes no tramo de costa Cabo de Mar-Xunqueira do Lagares-Illa de Toralla.
 14. Xoves 18/10/12. Acción Ríos Vivos: Inspeción ambiental no tramo baixo do río Eifonso (Sárdoma).
 15. Sábado 27/10/12. Obradoiro polo litoral nas Praias de Fontaíña e Baluarte.
 16. Sábado 17/11/12. Obradoiro polo litoral na Xunqueira do Lagares.
 17. Venres 23/11/12. Xuntanza de voluntarios/as do Programa de Medio Ambiente da Oficina Municipal de Voluntariado de Vigo,
 Ó longo do ano houbo 145 asistencias de persoas voluntarias repartidas en 17 xornadas de traballo, xerándose un total de 519 horas de tarefas de voluntariado ambiental. O número de persoas que participaron nas diferentes actividades do programa de medio ambiente da OMV durante 2012 foi de 64 voluntarios/as
Datos estatísticos xerais do programa: Como apoio explicativo dos gráficos débese sinalar que por “Asistencias de voluntariado” se entende a participación dunha persoa voluntaria nunha actividade. O gráfico “Número de actividades realizadas” fai referencia á cantidade de xornadas de voluntariado levadas a cabo (sinalar que nos cursiños formativos se contabilizan dúas xornadas ó celebrarse en datas diferentes). No gráfico “Horas de voluntariado” faise referencia á cantidade total de tempo de voluntariado, sumándose as horas aportadas por cada participante (por exemplo nunha actividade de 3h de duración na que participaron 10 persoas se contabilizarían 30 horas de voluntariado). O número de participantes se refire ó total de persoas que participaron no programa, ou sexa que aínda que unha determinada persoa participara en seis actividades diferentes so se contabilizaría unha vez.
Valoración do proxecto polos voluntarios. 
 Estes gráficos representan a valoración númerica feita polos voluntarios asistentes ás xuntanzas de avaliación realizadas en xuño e novembro. Os participantes cubrían unha enquisa de valoración de diferentes aspectos do programa dacordo ó seguinte baremo:
Criterios de calificación : 1-Moi mal, 2-Mal, 3-Regular, 4-Ben, 5-Moi Ben.
Valoración final da campaña 2011.
O programa experimentou un descenso no número de actividades ofertadas a causa da redución presupostaria que se acordou para 2012. Sen embargo optouse por un tipo de actividade que implicaba un número de horas de duración alta, dentro do marcado pola lexislación, e un número de participantes alto o que permitiu que o descenso no número de horas totais de traballo voluntario e número de persoas voluntarias participantes non fose tan acusado.

Tamén se debe sinalar que neste ano a Concellería de Medio Ambiente do Concello de Vigo incorporou ó seu programa de educación ambiental “Camiño a camiño” actividades de voluntariado ambiental (aínda que cunha dinámica e tipo de traballos significativamente diferentes do plantexado pola OMV) o que supuxo unha maior dificultade para cubrir todas as prazas ofertadas pola Oficina Municipal de Voluntariado.

A valoración feita polo voluntariado participante no referido a monitores, material, organización, grao de utilizade dos traballos e valoración global do proxecto continuan en niveis altos, movéndose entre unha valoración boa a moi boa.

O nivel de comunicación e coordenación co persoal da OMV foi moi alto e en todo momento había disposición por ambas partes para solventar calquera tema de xeito eficaz.

A OMV enviou un listado co nome, teléfono, correo electrónico e tallaxes dos participantes de cada actividade. Pola súa parte a Asociación Fontaíña enviou á OMV unha memoria detallada de cada unha das actividades realizadas. Resulta necesario destacar o bo facer e interese amosado polo persoal da OMV, con especial referencia a Carmen, peza fundamental para que este proxecto de voluntariado medioambiental funcione.

Dende a Asociación Fontaíña se solicitou un permiso, para o período 2012-13, para realizar traballos medioambientais nos espacios habituais de traballo (areais de Fontaíña, Baluarte, cabo de Mar e Xunqueira do Lagares), sendo concedida pola Concellería de Medio Ambiente e o Servizo de Costas de Pontevedra.